Stan realizacji projektu

ETAP PRZYGOTOWANIA

Pierwszy etap projektu - ETAP PRZYGOTOWANIA, trwał 8 miesięcy (tj. do 30.06.2013), w tym czasie zaplanowano:

 • Stworzenie stanowiska zdalnego umożliwiającego wykonywanie zajęć laboratoryjnych na jednym urządzeniu przez sterowanie zdalne tj. przez Internet w czasie rzeczywistym.
 • Opracowanie programu mobilnego do zajęć ze spawalnictwa
 • Opracowanie zajęć dla ww. dwóch kierunków studiów na platformę mobilną
 • Pogłębiona diagnoza i analiza problemu z udziałem ekspertów, przygotowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Materiały dotyczące postępu prac:

OCENA STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU

Efektem prac I Etapu projektu jest produkt finalny, na który składają się składające się:

1. Publikacja, w formie papierowej i elektronicznej, opisująca model i jego zastosowanie czyli Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, opracowana na podstawie wyników badań, które zostały przedstawione w Raporcie z pogłębionej diagnozy problemu i badań dotyczących opracowania modelu innowacyjnych studiów podyplomowych we współpracy z przemysłem.

2. Programy dla 2 kierunków studiów (wersje papierowe i elektroniczne):

 • Z zakresu Napędów i sterowania płynowego (obejmujących tematykę hydrauliki i pneumatyki, a także elektrohydrauliki i elektropneumatyki);
 • Z zakresu spawalnictwa.

W ramach dokumentacji do kierunków studiów zostały przygotowane programy kształcenia dopasowane do:

 • Stworzonego modelu studiów;
 • Uwzględniające uwagi ekspertów i optymalizujące stosunek zajęć teoretycznych do praktycznych (badania przeprowadzone na panelu 3);
 •  Dopasowane do wymogów międzynarodowych instytucji certyfikujących umiejętności w danym zakresie (IWE4, CETOP5);
 • Możliwości wprowadzenia do programów zajęć mobilnych.
 • Dla każdego z programów studiów zostały przygotowane osobne opracowania uwzględniające:
  • Ramowy program studiów;
  • Sylabusy poszczególnych przedmiotów (opisujące nabywane przez słuchaczkę/cza kompetencje poprzez efekty kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności, które zostały określone przez opracowany model studiów jako kluczowe);
  • Przykładowe wykłady, materiały do nich oraz prezentacje multimedialne, które będą używane na zajęciach i będą stanowiły materiał pomocniczy w nauczaniu zdalnym;
  • Instrukcje do zajęć praktycznych oraz wstępne programy wizyt studyjnych;
  • Zadania realizowane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia przy wykorzystaniu stanowiska zdalnego i platformy mobilnej.

3. Stanowisko zdalne:

 • Wykonanie fizyczne stanowiska oraz oprogramowanie go i przygotowanie do pracy zdalnej;
 • Dokumentacja opisująca architekturę stanowiska oraz jego funkcjonalności;
 • Instrukcja dostępu oraz użytkowania/stosowania stanowiska zdalnego (2 modułów).

4. Platforma mobilna:

 • Oprogramowanie platformy mobilnej (wersja testowa została udostępniona na stronie projektu edumobile.pk.edu.pl);
 • Dokumentacja opisująca architekturę platformy oraz jej funkcjonalności.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net